Martin Villar

רכז תחום עובדי קבלן בעמותת קו לעובד. מלווה מאבקי עובדים ממגוון סקטורים וממובילי מאבק עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה העברית. מומחה לשוק העבודה, העסקה קבלנית וזכויות עובדים.